Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 1

im. Jana Pawła II w Chojnowie


( §19  Statutu szkoły)

 

1. Do Gimnazjum nr 1 w Chojnowie przyjmowani są uczniowie będący absolwentami szkół podstawowych.

2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (dotyczy dzieci spoza obwodu), który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce.

3. Zgłoszenie lub wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony www.gim1chojnow.pl

4. Wypełnione zgłoszenie lub  wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do  dyrektora gimnazjum.

5. Do zgłoszenia lub wniosku dołącza się opinie lub orzeczenia Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz orzeczenia ucznia o niepełnosprawności; dokumenty te składa się w oryginale lub poświadczone urzędowo.

5. Termin rekrutacji do gimnazjum podaje Dolnośląski Kurator Oświaty w odpowiednim zarządzeniu.

6. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1) zarejestrowanie kandydata w szkole;

2) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

3) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w   

    siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych;

4)postepowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej 

    rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami

7. Do gimnazjum przyjmuje się „z urzędu" kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

8. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w statucie szkoły.

9. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do dnia 3 lipca poprzez zamieszczenie  listy osób przyjętych.

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

11. Do klas programowo wyższych oraz w trakcie roku szkolnego przyjmuje się uczniów na podstawie podania rodziców, świadectwa szkolnego oraz odpisu arkusza ocen. Decyzję o przyjęciu do gimnazjum podejmuje dyrektor szkoły.

12. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie